اعضای هیات علمی گروه مهندسی صنایع

محمدرضا وسیلی

استادیار

دکتری مهندسی صنایع و سیستم‌ها

مدیرگروه مهندسی صنایع

سیدحمیدرضا صادقیان

استادیار

دکتری مهندسی صنایع

عضو هیات علمی

بابک امینی

مربی

دانشجوی دکتری مدیریت

معاون دانشجویی و فرهنگی

علی شیخ ابومسعودی

استادیار

دکتری مدیریت بازرگانی

عضو هیات علمی

اعضای هیات علمی گروه مهندسی صنایع

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 طراحی و اجرا فرابرد شبکه