اعضای هیات علمی گروه مهندسی مکانیک

حمیدرضا ضیایی مقدم

استادیار

دکتری مهندسی مکانیک- طراحی جامدات

مدیر گروه مهندسی مکانیک

احسان کوچکی

استادیار

دکتری مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی

عضو هیات علمی

احسان احمدی

مربی

دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی

عضو هیات علمی

نوید گیویانپور

مربی

دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک- ساخت و تولید

عضو هیات علمی

اعضای هیات علمی گروه مهندسی مکانیک

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 طراحی و اجرا فرابرد شبکه