اعضای هیات علمی گروه مهندسی نقشه برداری و مخاطرات محیطی

قاسم خسروی

استادیار

دکتری جغرافیای طبیعی- ژئومورفولوژی

مدیرگروه مهندسی نقشه‌برداری و مخاطرات محیطی

شماره داخلی: 

اعضای هیات علمی گروه مهندسی نقشه برداری و مخاطرات محیطی

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 طراحی و اجرا فرابرد شبکه