آیین‌نامه‌های پژوهشی

عنوان

دسته بندی

فایل

آیین نامه تشویق مقالات

اعضای هیات علمی- امور پژوهشی

  download

فرمت معرفی نویسنده در مقالات داخلی و خارجی

اعضای هیات علمی- امور پژوهشی

  download

مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد اسلامی

اعضای هیات علمی- امور پژوهشی

   download

مجلات و انتشارت جعلی و نامعتبر وزارت علوم

اعضای هیات علمی- امور پژوهشی

  download

 مجله Archive des Science

اعضای هیات علمی- امور پژوهشی

  download

مجلات نمایه شده در پایگاه SCOPUS

اعضای هیات علمی- امور پژوهشی

  download

مجلات نمایه شده در پایگاه Clarivate analytics

اعضای هیات علمی- امور پژوهشی

  download

Journal Metric-2019

اعضای هیات علمی- امور پژوهشی

  download

مجلات دارای اعتبار و مورد تایید دانشگاه آزاد اسلامی

اعضای هیات علمی- امور پژوهشی

  download

مجلات دارای اعتبار وزارت علوم و وزارت بهداشت

اعضای هیات علمی- امور پژوهشی

  download

شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس‌های علمی معتبر خارج از کشور

اعضای هیات علمی- امور پژوهشی

  download

شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس‌های علمی معتبر داخلی

اعضای هیات علمی- امور پژوهشی

  download

شرکت اعضای هیات علمي در کنفرانس‌هاي کشور ترکيه

اعضای هیات علمی- امور پژوهشی

  download

شرکت اعضای هیات علمی در کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی

اعضای هیات علمی- امور پژوهشی

  download

انتشار کتاب

اعضای هیات علمی- امور پژوهشی

  download

عضویت اعضای هيات علمي در انجمن‌هاي معتبر ملي و بين المللي

اعضای هیات علمی- امور پژوهشی

  download

تشویق و رکورد علمی اعضاي هيات علمي

اعضای هیات علمی- امور پژوهشی

  download

پژوهانه

اعضای هیات علمی- امور پژوهشی

  download

آیین‌نامه‌های پژوهشی

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 طراحی و اجرا فرابرد شبکه