فرم های پژوهشی

عنوان فرم

دسته بندی

فایل

دریافت حق التشویق مقاله

اعضای هیات علمی-امور پژوهشی

  download

پژوهانه

اعضای هیات علمی-امور پژوهشی

  download

شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس‌های علمی معتبر خارج از کشور

اعضای هیات علمی-امور پژوهشی

  download

شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس‌های علمی معتبر داخلی

اعضای هیات علمی-امور پژوهشی

  download

شرکت اعضای هیات علمی در کارگاه‌های داخل و خارج از کشور

اعضای هیات علمی-امور پژوهشی

  download

تعهد برگزاری کلاس‌های شرکت در کارگاه‌های خارج از کشور

اعضای هیات علمی-امور پژوهشی

 

فرم‌های پژوهشی

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 طراحی و اجرا فرابرد شبکه